Waarschijnlijk het langste bestaande nederlandstalige kantoor in zijn genre aan de Costa Blanca. 

Le plus ancien bureau francophone  sur la Costa Blanca.

Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die het commercieel forum  EC HELPDESK, aanbiedt, . Geen enkel element van deze website vormt een advies inzake kredietproducten en beleggingen, noch inzake verzekeringen. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden.
Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden ingevolge de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoe dan ook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.
Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo's en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.
Privacyclausule
De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door CORTEN RUDOLF, NIE nummer X5608796Q en als commercieel adres kiezen "avd Dr Mariano Ruiz 3 bj drcha 03183 Torrevieja, worden verwerkt met het oog op respectievelijk :
de klantenservice, het beheer van contacten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen het beheer van het klantenbestand,  en commerciële prospectie. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.
U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie. In dit geval vragen wij U ons

dit per mail te laten weten :  info@ec-helpdesk.com. Op hetzelfde mailadres kan U tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar ons door te mailen

Ga niet langer verder op horen zeggen door of ergens gelezen in ....

Geef je vertrouwen aan een kantoor met meer dan 30 jaar Spanje ervaring en met Belgen en Nederlanders in Spanje.

Speel zeker..speel EC HELPDESK